CALL CENTER

(+31) 611920220

Juridische disclaimer

0. Doelstelling en akkoordverklaring

Deze disclaimer regelt het gebruik van de internetsite www.erreka-automaticdoors.com (hierna te noemen: DE WEBSITE) waarvan MATZ-ERREKA S.COOP (hierna te noemen: DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE) is.

Navigatie door de website van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE impliceert de rol van gebruiker van deze en impliceert volledige acceptatie, zonder voorbehoud, van elk van de bepalingen in deze Juridische Disclaimer, welke op elk moment gewijzigd kunnen worden.

De gebruiker verplicht zicht tot het correct gebruik van de website, in overeenstemming met de wetten, het goede vertrouwen, de openbare orde, gewoonten en de onderhavige Juridische Disclaimer. De gebruiker is verantwoordelijk ten aanzien van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of ten aanzien van anderen voor eventuele schade die het gevolg is van het niet naleven van deze verplichting.

1. Identificatie en meldingsplicht

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE informeert in overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli, over dienstverlening van de informatiesamenleving en elektronische handel, dat:

Haar naam is: MATZ-ERREKA S.COOP
Het fiscale identificatienummer (CIF) is: F20025268
De plaats van vestiging is: Bº IBARRETA S/N - 20577 ANTZUOLA - GIPUZKOA
Ingeschreven in het handelsregister van het register van coöperaties van de Baskische regering Nº 65/86GUI

Als u contact met ons wenst op te nemen, kunt u dat op de volgende manieren doen:

Tfno: 943769900
Email: automaticdoors@matz-erreka.es

Alle berichtgevingen en communicatie tussen de gebruikers en DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE worden geacht van kracht te zijn, voor alle mogelijk doelen, als deze plaatsvinden via de post of eventuele hierboven genoemde wijzen.

2. Voorwaarden van toegang en gebruik

De website en haar diensten zijn gratis en vrij te gebruiken. Desalniettemin verbindt DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE het gebruik van een deel van de diensten die worden aangeboden op haar website aan het vooraf invullen van een desbetreffend formulier.

De gebruiker garandeert de waarachtigheid en actualiteit van de gegevens die gecommuniceerd worden aan DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE en is exclusief verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledige uitingen die gedaan worden.

De gebruiker verplicht zich expliciet tot het correct gebruik maken van de inhoud en de diensten van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE en tot het niet gebruiken voor, onder andere:

a) Het verspreiden van illegale, gewelddadige, pornografische, racistische, xenofobische, beledigende, terrorismeverheerlijkende of in het algemeen materiaal dat in tegenspraak is met de wet of de openbare orde.

b) Het op het internet plaatsen van computervirussen of handelingen uitvoeren waarvan het waarschijnlijk is dat deze elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van DE EIGENAAR VAN DE SITE of van derden te wijzigen, storen, onderbreken of er fouten in te genereren, evenals het belemmeren van de toegang voor andere gebruikers van de site en haar diensten, door middel van het massale gebruik van informaticabronnen waarmee DE EIGENAAR VAN DE SITE haar diensten levert.

c) Het zich toegang proberen te verschaffen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of afgeschermde gebieden van de informaticasystemen van DE EIGENAAR VAN DE SITE of van derden of hiervan informatie proberen te achterhalen.

d) Schenden van de rechten van intellectueel of industrieel eigendom, evenals het schenden van de vertrouwelijkheid van de informatie van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of van derden.

e) Een identiteit aannemen als een andere gebruiker, overheidsambtenaar of als derde.

f) Het vermenigvuldigen, kopiëren, verspreiden, ter beschikking stellen of op elke andere manier openbaar maken, overzetten of wijzigen van de inhoud, tenzij hiervoor goedkeuring is verkregen van de eigenaar de desbetreffende rechten of als dit juridisch toegestaan is.

g) Het verzamelen van gegevens met publicitaire doeleinden of voor het verzenden van commerciële berichtgevingen van elke mogelijke soort, en berichtgevingen met het doel de verkoop of anderen van commerciële aard, zonder dat een hieraf voorafgaand verzoek ingewilligd is of toestemming verkregen is.

De gehele inhoud van de website, zoals teksten, foto's, grafieken, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, evenals het grafische ontwerp en broncodes, vormen een werk waarvan het eigendom ligt bij DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, zonder dat aan de gebruiker een exploitatierecht van dezen overgedragen wordt dat verder gaat dan de rechten welke strikt noodzakelijk zijn voor het goede gebruik van de website.

Gebruikers die deze website bezoeken kunnen de inhoud ervan bekijken en indien gewenst een kopie voor eigen gebruik maken, indien de gereproduceerd elementen niet overgedragen worden aan derden, noch geïnstalleerd worden op servers die zijn aangesloten op netwerk en mogelijk op geen enkele wijze geëxploiteerd worden.

Alle merken, handelsnamen of logotypes van alle mogelijke soort die op de website verschijnen, zijn eigendom van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, zonder dat dit de gebruiker rechten verleent tot het gebruik van of toegang tot dezen.

De verspreiding, wijziging, stopzetting of openbare communicatie van de inhoud en elke andere handeling welke niet uitdrukkelijk door de eigenaar van de exploitatierechten goedgekeurd is, is verboden.

Het vastleggen van een hyperlink betekent op geen enkele wijze het bestaan van relaties tussen DE EIGENAAR VAN DE SITE en de eigenaar van de website waaraan deze gekoppeld is, noch acceptatie of goedkeuring door DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE van de inhoud of de diensten van deze andere site. Personen die een hyperlink willen maken moeten voorafgaand een schriftelijke toestemming vragen aan DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE. De hyperlink mag uitsluitend gekoppeld worden aan de homepage of de beginpagina van onze website. Hierbij moet afgezien worden van valse, onnauwkeurige of onjuiste uitingen over DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, of illegale, met de goede gewoonten of de openbare orde in tegenspraak zijnd materiaal bevatten.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik door gebruikers van het materiaal dat op deze website ter beschikking wordt gesteld, nog van de handelingen die deze op basis van deze gegevens uitvoert.

3. Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheid

De inhoud van de onderhavige website is van algemene aard en heeft uitsluitend een informatief doel, zonder dat de toegang tot de gehele inhoud, noch de volledigheid, correctie, geldigheid of actualiteit hiervan gegarandeerd worden, noch de geschiktheid of het nut voor een specifiek doel.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE sluit, tot het punt waarop dit is toegestaan volgens de wet, verantwoordelijkheid uit voor schade van elke mogelijke aard, afgeleid van:

a) De onmogelijkheid van toegang tot de website of het gebrek aan waarachtigheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of actualiteit van de inhoud, evenals het bestaan van fouten of defecten van alle mogelijke soort, in de doorgestuurde, verspreide, opgeslagen of ter beschikking gestelde inhoud, waartoe toegang is verkregen via de website of via de diensten die hierop aangeboden worden.

b) De aanwezigheid van computervirussen of van andere elementen in de inhoud welke wijzigingen kunnen aanbrengen aan de informaticasystemen, elektronische documenten of de gegevens van de gebruikers.

c) Het niet naleven van de wet, het goede vertrouwen, de openbare orde, de gewoonten van het internetverkeer en van de onderhavige juridische disclaimer, met het onjuiste gebruik van de website als gevolg. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE aanvaardt met name, en dit is een voorbeeld, geen aansprakelijkheid voor de handelingen van derden welke de intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, rechten op eer, op persoonlijke en familiaire privacy en die van het eigen beeld schenden, evenals de normen met betrekking tot oneerlijke concurrentie en illegale publiciteit.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE wijst bovendien elke verantwoordelijkheid af ten aanzien van informatie welke buiten deze website wordt aangetroffen en welke niet direct door onze webmaster wordt beheerd. De functie van de links welke op deze website gepubliceerd worden is uitsluitend het informeren van de gebruiker over het bestaan van bronnen waarvan aangenomen kan worden dat deze de inhoud van deze website uitbreiden. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE garandeert noch aanvaardt aansprakelijkheid voor de werking van of de toegang tot de websites waarnaar gelinkt wordt, en betekent geen suggestie, uitnodiging of aanbeveling van bezoek aan deze sites en is tevens niet verantwoordelijk voor het resultaat van een dergelijk bezoek. DE EIGENAAR VAN DE SITE is niet verantwoordelijk voor hyperlinks die worden gecreëerd vanaf internetsites van derden naar de eigen site.

4. Privacybeleid

Als wij informatie van uw willen verkrijgen, zullen we altijd expliciet vragen of u deze informatie vrijwillig aan ons zou kunnen leveren. Gegevens die verzameld worden via de formulieren voor het verzamelen van gegevens op de website of via andere weg, worden in een gegevensbestand van persoonlijke aard bewaard, volgens voorschriften ingeschreven in het Algemene Register ter bescherming van persoonsgegevens van het Spaanse agentschap voor de bescherming van gegevens, waarvoor DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE verantwoordelijk is. Deze instantie zal proberen de gegevens op vertrouwelijke en exclusieve wijze te behandelen, met als doel het aanbieden van aangevraagde diensten, met alle juridische garanties en veiligheid die de Basiswet 15/1999 van 13 december of de Bescherming van persoonsgegevens verplicht stelt, evenals het Koninklijk Decreet 1720/2007 van 21 december en de wet 34/2002 van 11 juli over de Diensten van de informaticasamenleving en elektronische handel.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE belooft gegevens niet te verstrekken, verkopen of delen met derden, zonder haar uitdrukkelijke toestemming.

MATZ-ERREKA S.COOP annuleert of corrigeert tevens de gegevens indien deze onnauwkeurig, onvolledig of onbelangrijk geworden zijn voor het beoogde doel, in overeenstemming met de bepaling in de Basiswet 15/1999 van 13 december of de Bescherming van persoonsgegevens.

De gebruiker mag de gegevens toestemming intrekken en rechten uitoefenen op toegang, correctie, annulering en tegenstand, waarbij hij of zij zich kan richten aan het adres van vestiging van MATZ-ERREKA, gevestigd in Bº IBARRETA S/N - 20577 ANTZUOLA -GIPUZKOA, waarbij voldoende identificatie getoond moet worden en waarbij zichtbaar het concrete recht aangegeven wordt.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE zal de veiligheidsniveaus gebruiken welke vereist zijn door de genoemde Basiswet 15/1999 en andere geldende normen. De EIGENAAR VAN DE WEBSITE aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade als gevolg van wijzigingen die derden kunnen aanbrengen aan de informaticasystemen, elektronische documenten of bestanden van de gebruiker.

De EIGENAAR VAN DE WEBSITE kan tijdens het leveren van de diensten van de website gebruik maken van cookies. Cookies zijn fysieke en persoonlijke informatiebestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn of haar browser zodanig in te stellen dat het aanmaken van cookiebestanden belemmerd wordt, of dat hierbij een waarschuwing verstrekt wordt.

Indien u ervoor kiest onze website te verlaten via links naar websites die niet behoren tot onze entiteit, is DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites, noch voor de cookies welke deze kunnen opslaan op de computer van de gebruiker.

Ons beleid met betrekking tot e-mail richt zich op het uitsluitend verzenden van berichten die u heeft aangevraagd te ontvangen.

Indien u deze berichten niet per e-mail wenst te ontvangen, bieden we via diezelfde e-mail de mogelijkheid tot het uitoefenen van uw recht op het annuleren en intrekken van de goedkeuring tot ontvangst van deze berichten, in overeenstemming met het bepaalde in Titel III, artikel 22 van de wet 34/2002 over Diensten voor de informaticasamenleving en elektronische handel.

5. Procedure in geval van de uitvoer van illegale activiteiten

In het geval dat een gebruiker of een derde van mening is dat feiten of omstandigheden bestaan welke het illegale karakter blootleggen van het gebruik van eventuele inhoud en/of van de uitvoer van eventuele activiteiten op de genoemde internetpagina's of pagina's die toegankelijk zijn via de website, moet hij of zij een bericht sturen aan DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE met een duidelijke identificatie van zichzelf, een opsomming van de gestelde overtredingen en een uitdrukkelijke verklaring, onder eigen verantwoordelijkheid, over de verantwoordelijkheid voor juistheid van de geleverde informatie in de genoemde berichtgeving.

Voor alle mogelijke kwesties met betrekking tot rechtsgang welke betrekking hebben op de website van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, geldt toepassing van de Spaanse wet, waarover de rechtbanken van GIPUZKOA (Spanje) jurisdictie voeren.

6. Publicaties

Administratieve informatie, ter beschikking gesteld via de website, is op geen enkele wijze vervanging voor de juridische weergave van wetten, normen, plannen, algemene bepalingen en handelingen welke formeel gepubliceerd dienen te worden via officiële nieuwskanalen van het openbaar bestuur, welke het enige instrument vormen die instaan voor de waarachtigheid en inhoud. De informatie op deze website moet beschouwd worden als handreiking, zonder juridische geldigheid.

Zoek uw oplossing

Als u werkt voor een winkelketen of als u architect, aannemer, installateur of eindgebruiker bent, voor u hebben we de oplossing.

Zoek uw oplossing